GPS v praxi, časť 1.

9. september 2008

Prejdi na prevod GPS súradníc

GPS (Global Positioning System) - systém určenia polohy kdekoľvek na zemi. Systém pozostáva z družíc ktoré obiehajú okolo Zeme po presne určených dráhach. Družice vysielajú informácie o svojej polohe a presný čas odoslania tejto informácie. GPS prijímač zachytáva tieto informácie a na základe polohy družíc a času potrebného na prijatie signálu, prijímač vypočíta svoju aktuálnu polohu, ako priesečník stretu signálov z jednotlivých družíc. Na zistenie zemepisnej šírky a dĺžky je potrebný príjem z minimálne 3 družíc. Podrobné informácie o technológii GPS je možné vyhľadať na Internete. Ja sa posnažím priblížiť použitie v praxi. GPS súradnice môžu slúžiť na výmenu informácií o zaujímavých miestach.

Súradnice

V dnešnej dobe je najpoužívanejší systém súradnicovej siete WGS84. Jedná sa o spôsob rozloženia číslovania rovnobežiek a poludníkov. Slovensko sa nachádza na severnej pologuli východne od nultého poludníku. Teda podľa siete WGS84 je to medzi 48 až 50 stupňom severnej šírky a 17 až 23 stupňom východnej dĺžky.

udaj

Ak sa pohybujete v rámci Slovenska a jeho okolia stačí si osvojiť odčítavanie súradníc tak, že os y ( šírka / LAT ) sa pohybuje v rozmedzí 48 - 50 stupňov, a os x ( dĺžka / LON ) sa pohybuje v rozmedzí 17 - 23 stupňov. Pred súradnice sa pre úplnosť doplňuje N ( S ) - severná šírka, E ( V ) - východná dĺžka.

sur_svk

číselná hodnota súradníc WGS84 môže byt zapísaná v rôznom formáte.

Ako desatinné číslo v dekadickom zápise, vyskytuje sa hlavne v počítačových programoch:
xx.xxxxx
yy.yyyyy

V šestdesiatkovom tvare, najčastejšie používané a najľahšie sa s ním pracuje v mape:
xx° xx´ xx.x“
yy° yy´ yy.y“

Kombinovaný, kombinácia stupnov a minút ako desatinného čísla:
xx° xx.xx´
yy° yy.yy´

Prepočet jednotlivých zápisov sa robí tak, že jeden stupeň ( ° ) predstavuje jednu hodinu, ktorá má 60 minút ( ´ ). Jedna minúta má 60 sekúnd ( “ ) . Jednoduchým spôsobom, ako urobiť prevod, je nastaviť v GPS prijímači jeden typ zobrazovania súradníc, uložiť súradnice v tomto tvare. Prestaviť zobrazovanie na iný formát, pozrieť si uložený bod, ktorý sa už teraz zobrazí v novom tvare. Ďalším spôsobom je použiť kalkulačku s funkciu prevodu na stupne. Spravidla majú túto funkciu kalkulačky, ktoré obsahujú funkcie SIN, COS. Napríklad 49° 42´ 12.9“ = 49,70358333 .

Prevod GPS súradníc

DD.dddddd°

zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
jednotky
vstup
°
°
DD.dddddd°
výstup
°
°
DD°MM.mmm’
výstup
°
°
DD°MM’SS.s”

DD°MM.mmm’

zemepisná šírka
zemepisná dĺžka
jednotky
vstup
°
°
DD°MM.mmm’
výstup
°
°
DD.dddddd°
výstup
°
°
DD°MM’SS.s”

DD°MM’SS.s”

zemepisná šírka
zemepisná dlžka
jednotky
vstup
°
°
DD°MM’SS.s”
výstup
°
°
DD.dddddd°
výstup
°
°
DD°MM.mmm’

kalk

Presnosť

Presnosť GPS prístroja závisí od poctu zachytených družíc a úrovne signálu. Odchýlka býva rádovo len desiatky metrov. Pri hľadaní miesta podľa známych súradníc musíme brat do úvahy aj nepresnosť zakreslenia v mape a nepresnosť pri odčítavaní súradníc z mapy. Napríklad jedna sekunda ( 1“) v skutočnosti zodpovedá vzdialenosti približné 30m. Tip na dosiahnutie CO najlepších výsledkov pri hľadaní bodu z mapy je: mat s GPS prijímacom CO najlepší výhľad na oblohu, používať najpodrobnejšie mapy, odčítavať súradnice z mapy CO možno najpresnejšie.

Na nasledujúci obrázkoch je odčítanie súradníc jedného a toho istého bodu z rôznych máp. Ide o zrúcaninu Plaveckého hradu. Presnejšie som sa zameral na stred pôdorysu južnej bašty.

sur_4

sur_5

sur_6

sur_7

Na záver prikladám fotografiu Plaveckého hradu pre prípad, že by niekto chcel toto zaujímavé miesto navštíviť. Kto nemá GPS, ľahko si vyhľadá hrad podľa súradníc v mape alebo v Google Earth. Následne podľa starých overených spôsobov (kompas a mapa) nakoniec dané miesto určíte nájde.

plavecky_hrad

Prejdi na: GPS v praxi, časť 2.

 

Mac 


hore clanky-kpt
o. z. KPT: archeológia, montanistika, speleológia, turistika na Slovensku a v zahraničí


facebook-icon rss-icon